กรอบยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจในฐานะหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่สําคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างบทบาทการดําเนินงานให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย และสภาพแวดล้อม โดยกําหนดเป้าหมาย คือ “รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินบทบาทในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศในด้านต่างๆ ได้ตามเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลจากการเชื่อมโยงนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แนวคิดประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม (Digital Economy : DE) สามารถกําหนดกรอบยุทธศาสตร์รัฐวิสหากิจ 5 ด้าน ดังนี้

1. กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้มีความชัดเจน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ
2. บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้สามารถดําเนินการตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาภารกิจและการบริหารจัดการ
5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งและมีคุณธรรม

"รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสามารถเร่ง การลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมีความแข็งแกร่งทางการเงินโดยเน้นการนํา นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล ที่โปร่งใสและมีคุณธรรม และการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ "

Card image cap